Parent-Teacher Interviews

Parent Teacher Evenings


Year 12 – Friday 17th February
3.30pm Dr Jan Milburn Room

Year 11 – Thursday 6th April
3.30pm Dr Jan Milburn Room

Year 10 – Monday 17th July
3.30pm Dr Jan Milburn Room

Year 9 – Friday 26th May
3.30pm Dr Jan Milburn Room

Year 8 – Thursday 22nd June
3.30pm Dr Jan Milburn Room

Year 7 – Thursday 6th April
3.30pm Dr Jan Milburn Room