Parent-Teacher Interviews

Parent Teacher Evenings


Year 12 – Friday 16th February
3.30pm Dr Jan Milburn Room

Year 11 – Thursday 28th June
3.20pm – 6.00pm Dr Jan Milburn Room

Year 10 – Monday 23rd July
10.00am – 4pm Dr Jan Milburn Room

Year 9 – Monday 23rd July
10.00am – 4.00pm Dr Jan Milburn Room

Year 8 – Monday 23rd July
10.00am – 4.00pm Dr Jan Milburn Room

Year 7 – Monday 23rd July
10.00am – 4.00pm Dr Jan Milburn Room